tou

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปกับมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU ความต่าง ที่หลายคนไม่รู้

การใช้งานมิเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปและมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ Time-of-Use (TOU) เป็นส่วนสำคัญของการวัดการใช้ไฟฟ้าในบ้านและธุรกิจต่าง ๆ โดยมีลักษณะการทำงานและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างมาก

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไป

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปหรือ Meter ทั่วไป เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและบันทึกการใช้งานไฟฟ้าของผู้ใช้ในบ้านหรือธุรกิจ คุณสมบัติและการทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปมีดังนี้

 1. วัดการใช้งานไฟฟ้า: มิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปทำหน้าที่วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ โดยจะวัดค่าไฟฟ้าที่ผ่านไปผ่านมิเตอร์นั้นในหน่วยของ Kilowatt-hour (kWh) ซึ่งใช้ในการคำนวณค่าไฟฟ้าที่ต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการไฟฟ้า
 2. การบันทึกข้อมูล: มิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปมักจะมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลาที่สั้น ๆ เช่น วันที่ใช้งานไฟฟ้า และปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวันหรือรายเดือน
 3. การติดต่อสื่อสาร: บางมิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปสามารถติดต่อสื่อสารได้กับระบบสายพานไฟฟ้าหรือเครือข่ายอื่นๆ เพื่อส่งข้อมูลการใช้งานไฟฟ้าไปยังผู้ให้บริการไฟฟ้า
 4. ความแม่นยำในการวัด: มิเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปมักจะมีความแม่นยำในการวัดที่สูง โดยมักมีความคลาดเคลื่อนในการวัดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งตัวเลขหนึ่งของหน่วย kWh
 5. ความทนทานและความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม: มิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปมักมีการออกแบบให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ความเย็น ความร้อน ความชื้น และการรบกวนจากฟ้าผ่า

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปมักเป็นมิเตอร์มาตรฐานที่ใช้ในการวัดการใช้ไฟฟ้าในทั่วไปของผู้ใช้งาน ซึ่งมีความสามารถในการวัดและบันทึกการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบปริมาณการใช้งานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรม

คุณสมบัติและการทำงาน:

 • วัดการใช้ไฟฟ้าเชิงสูง: มิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปใช้สำหรับวัดและบันทึกการใช้งานไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านหรือสถานที่ทำงานตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาการใช้งานที่แตกต่างกัน
 • การวัดค่าไฟฟ้าในหน่วย Kilowatt-hour (kWh): มิเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปจะบันทึกปริมาณการใช้งานไฟฟ้าในหน่วย kWh ซึ่งใช้ในการคำนวณค่าไฟฟ้าในการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการไฟฟ้า

ข้อดีและข้อเสีย:

 • ข้อดี: มิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปมีความเรียบง่ายในการใช้งานและมักเป็นมิเตอร์มาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่
 • ข้อเสีย: ขาดความยืดหยุ่นในการจัดการการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่เป็นที่นิยมอาจมีค่าที่สูงขึ้น

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ Time-of-Use (TOU)

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ Time-of-Use (TOU) เป็นมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดและบันทึกการใช้งานไฟฟ้าของผู้ใช้ แต่มีคุณสมบัติและการทำงานที่แตกต่างจากมิเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป คุณสมบัติและการทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU ได้แก่:

 1. การแบ่งช่วงเวลาการใช้งานไฟฟ้า: มิเตอร์ TOU ช่วยแยกช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานไฟฟ้าต่าง ๆ ใช้ไฟฟ้า โดยปกติจะแบ่งเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ช่วงเวลาราคาถูกในตอนกลางวันและช่วงเวลาราคาสูงในช่วงกลางคืน
 2. วัดและบันทึกการใช้งานตามช่วงเวลา: มิเตอร์ TOU บันทึกปริมาณการใช้งานไฟฟ้าของผู้ใช้ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เช่น บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาราคาถูกและราคาสูงตามเวลาที่กำหนด
 3. การกำหนดราคาไฟฟ้าตามช่วงเวลา: มิเตอร์ TOU ช่วยให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าสามารถกำหนดราคาไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้งานในช่วงเวลาที่ไฟฟ้ามีราคาถูกและลดการใช้งานในช่วงที่ราคาสูง
 4. การส่งสัญญาณหรือข้อมูล: มิเตอร์ TOU ส่งสัญญาณหรือข้อมูลการใช้งานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาไปยังผู้ให้บริการไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา
 5. สนับสนุนการบริหารจัดการพลังงาน: มิเตอร์ TOU ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการควบคุมการใช้งานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาได้ดีขึ้น และสามารถปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 6. ส่งเสริมการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ: โดยการกำหนดราคาไฟฟ้าตามช่วงเวลา มิเตอร์ TOU ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานในช่วงเวลาที่ราคาถูก ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถจัดการและปรับการใช้งานไฟฟ้าได้อย่างสอดคล้องกับราคาและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการพลังงานไฟฟ้าในท้องถิ่น

คุณสมบัติและการทำงาน:

 • การแบ่งช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า: มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU ช่วยแยกช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อคิดค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกัน (เช่น ช่วงราคาถูกกลางวันและราคาสูงในช่วงกลางคืน)
 • ส่งสัญญาณหรือข้อมูล: มิเตอร์แบบ TOU ส่งสัญญาณหรือข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบถึงค่าการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกัน

ข้อดีและข้อเสีย:

 • ข้อดี: ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถปรับการใช้ไฟฟ้าได้ในช่วงเวลาที่มีราคาถูก เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า
 • ข้อเสีย: อาจทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องปรับปรุงการใช้งานหรือแก้ไขวิธีการใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีราคาสูงขึ้น

สรุป

การเปรียบเทียบระหว่างมิเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วไปและแบบ TOU จะมีความแตกต่างกันโดยสรุปของการใช้งานและความสามารถในการจัดการการใช้งานไฟฟ้า ผู้ใช้บางคนอาจพบว่ามิเตอร์แบบ TOU เป็นทางเลือกที่ดีในการปรับการใช้งานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย ในขณะที่ผู้ใช้คนอื่นอาจหวังหวังการใช้งานมิเตอร์ทั่วไปเพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายในการจัดการไฟฟ้าได้แบบไม่มีข้อจำกัดทางเวลาของการใช้งาน การเลือกใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละแบบนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของแต่ละบุคคลหรือธุรกิจ

โดยช่วงเวลา On Peak และ Off Peak จะมีการคิดอัตราค่าไฟต่างกันในแต่ละประเภทของแต่ละบ้านหรือกิจการ ดังนั้นหากมีคำถามว่ามิเตอร์ไฟฟ้า TOU เหมาะกับใคร หรือช่วยลดค่าไฟได้มากน้อยเพียงใด ก็บอกได้ว่าจะเหมาะกับผู้ที่ใช้ไฟตอนกลางคืนมากกว่า เช่น กลุ่มคนที่ทำงานข้างนอกทั้งวันแล้วกลับบ้าน โดยในช่วงกลางวันไม่ค่อยได้อยู่บ้านนั่นเอง

 ประหยัดค่าไฟมากขึ้น หาก ติดตั้งโซล่าเซลล์ คู่กับมิเตอร์ TOU

หลายคนอาจคิดว่าติดเพียงมิเตอร์ TOU ก็ดูจะคุ้มค่าสำหรับคนที่ใช้ไฟฟ้าเวลากลางคืนเป็นส่วนมาก แต่หากเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งเวลากลางวันและกลางคืนพอ ๆ กันล่ะ ต้องทำอย่างไรถึงจะประหยัดค่าไฟได้มากกว่าเดิม? การ ติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะช่วงเวลากลางวันสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยไม่ต้องง้อไฟฟ้าจาก กฟน. และในเวลากลางคืนก็ยังมีมิเตอร์ TOU ช่วง Off Peak ที่คิดค่าไฟในอัตราเพียง 2.63 บาท/หน่วย นับว่า ติดตั้งโซล่าเซลล์ เข้ามาช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้มากเลยทีเดียว