On-Grid

ระบบโซล่าเซลล์ On-Grid คืออะไร

ระบบโซล่าเซลล์ On-Grid : การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ในระบบไฟฟ้าเครือข่าย

ระบบโซล่าเซลล์ On-Grid (หรือระบบโซล่าเซลล์แบบต่อกระเป๋า) เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบไฟฟ้าเครือข่ายของประเทศ โดยมีการเชื่อมต่อกับกระเป๋าไฟฟ้าของพื้นที่หรือซับสเตชั่นไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว ในบทความนี้เราจะศึกษาระบบโซล่าเซลล์ On-Grid และข้อดีที่ควรรู้ในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน:

1.การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ On-Grid

 

ระบบโซล่าเซลล์ On-Grid มีหลักการทำงานที่ง่ายและเป็นระบบที่นิยมใช้ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีความเสถียรและสามารถนำไปใช้งานกับระบบไฟฟ้าของพื้นที่ ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ คือ:

  • แผงโซล่าเซลล์: เป็นส่วนที่จับและแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์จะติดตั้งบนหลังคาหรือพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณเพียงพอ

  • อินเวอร์เตอร์: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์จากรูปแบบของกระแสไฟฟ้าที่เป็นตรง (DC) เป็นกระแสไฟฟ้าแบบสลับ (AC) เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกับระบบไฟฟ้าของพื้นที่ได้

  • มิเตอร์: ใช้วัดจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ระบบโซล่าเซลล์ส่งเข้าสู่กระเป๋าไฟฟ้าของพื้นที่ และวัดความต่างของพลังงานที่ระบบไฟฟ้าของพื้นที่ใช้งานกับพลังงานที่ระบบโซล่าเซลล์ส่งเข้ามา

  • กระเป๋าไฟฟ้า: เป็นระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ On-Grid จะส่งพลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากแผงโซล่าเซลล์ไปยังกระเป๋าไฟฟ้า และทำให้ระบบไฟฟ้าของพื้นที่นั้นสามารถใช้งานพลังงานไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ได้

 1. ข้อดีของระบบโซล่าเซลล์ On-Grid ระบบโซล่าเซลล์ On-Grid มีข้อดีที่ควรรู้ในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้:
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไฟฟ้า โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ระบบโซล่าเซลล์ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่กระเป๋าไฟฟ้ามากกว่าความต้องการของระบบไฟฟ้าในพื้นที่

 • พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าไม่อากาศตามที่ใช้เชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานธรรมชาติอื่น ๆ ทำให้ไม่ปล่อยสารพิษหรือก๊าซเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • รับประกันการใช้งานยาวนาน: แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานยาวนาน และมักมีการรับประกันการใช้งานคุณภาพ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์ในระยะยาว

 • การขายพลังงานไฟฟ้ากลับไปยังผู้ให้บริการได้: ในกรณีที่ระบบโซล่าเซลล์สร้างพลังงานไฟฟ้าเกินกว่าความต้องการของผู้ใช้ พลังงานไฟฟ้าที่เกินจำนวนนั้นสามารถขายกลับไปยังผู้ให้บริการได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้รับรายได้จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ในสังคมที่มีการให้ความสำคัญกับการอยู่อย่างยั่งยืนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบโซล่าเซลล์ On-Grid เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำระบบนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันสามารถเพิ่มคุณค่าในการอยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในประเทศเราได้ในอนาคตอันใกล้นี้